අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

05
පෙබ2020
ගමට දවසක් - කුඩව වසම

ගමට දවසක් - කුඩව වසම

කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් පවත්වන ලද...

22
ජන2020
සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම - 2020/01/20

සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම - 2020/01/20

කලවාන සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම 2020/01/20 වන දින...

08
ජන2020
ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ රැසවීම - 2020

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ රැසවීම - 2020

2020 වර්ෂයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අතිරේක...

08
ජන2020
පිරිත් පින්කම - 2020

පිරිත් පින්කම - 2020

වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන පිරිත් පිංකම හා දානමය...

Scroll To Top