කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් පවත්වන ලද ගමට දවසක් වැඩසටහන කුඩව වසම මුලීක කරගෙන 2020 ජනවාරි මස පවත්වන ලද අතර එහිදී කුඩව වසමේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් විශාල ප්‍රමාණයකට විසදුම් ලබා දීමට හැකි වී ඇත.

කලවාන සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම 2020/01/20 වන දින කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවනාගාරයේ දී පවත්වන ලදි.

 

වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන පිරිත් පිංකම හා දානමය පිංකම, 2020 වර්ෂයේ ජනවාරි 02 දින පවත්වන ලදි.

 

2020 වර්ෂයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලෙක්මවරුන්ගේ සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 17 ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලද කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නිරීක්ෂණය හා රැස්වීම්.

 

2020 වර්ෂයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වැඩ ආරම්භ කරන ලද්දේ ආගමික වතාවත් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව වැඩ ආරම්භ කරන ලදි.

News & Events

05
Feb2020
ගමට දවසක් - කුඩව වසම

ගමට දවසක් - කුඩව වසම

කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් පවත්වන ලද...

22
Jan2020
සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම - 2020/01/20

සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම - 2020/01/20

කලවාන සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම 2020/01/20 වන දින...

Scroll To Top