2020 වර්ෂයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලෙක්මවරුන්ගේ සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 17 ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලද කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නිරීක්ෂණය හා රැස්වීම්.

 

News & Events

05
Feb2020
ගමට දවසක් - කුඩව වසම

ගමට දවසක් - කුඩව වසම

කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් පවත්වන ලද...

22
Jan2020
සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම - 2020/01/20

සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම - 2020/01/20

කලවාන සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම 2020/01/20 වන දින...

Scroll To Top