කලවාන සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම 2020/01/20 වන දින කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවනාගාරයේ දී පවත්වන ලදි.

 

Scroll To Top