කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් පවත්වන ලද ගමට දවසක් වැඩසටහන කුඩව වසම මුලීක කරගෙන 2020 ජනවාරි මස පවත්වන ලද අතර එහිදී කුඩව වසමේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් විශාල ප්‍රමාණයකට විසදුම් ලබා දීමට හැකි වී ඇත.

Scroll To Top