කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් පවත්වන ලද ගමට දවසක් වැඩසටහන කුඩව වසම මුලීක කරගෙන 2020 ජනවාරි මස පවත්වන ලද අතර එහිදී කුඩව වසමේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් විශාල ප්‍රමාණයකට විසදුම් ලබා දීමට හැකි වී ඇත.

News & Events

05
Feb2020
ගමට දවසක් - කුඩව වසම

ගමට දවසක් - කුඩව වසම

කලවාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් පවත්වන ලද...

22
Jan2020
සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම - 2020/01/20

සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම - 2020/01/20

කලවාන සිංහරාජ ස්වශක්ති රැස්වීම 2020/01/20 වන දින...

Scroll To Top